نویسنده = زهره عباسی
چالش همه‌گیری کرونا در کتابخانه

دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 1-2

زهره عباسی


کرونا و کتابخانه

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 2-3

زهره عباسی


علم‌سنجی

دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 2-4

زهره عباسی


تغییر در ساختار

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

زهره عباسی


سرمقاله: اهمیت منابع چاپی مرجع

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

زهره عباسی


اهمیت پژوهش در حرفه کتابداری

دوره 17، شماره 45، دی 1395

زهره عباسی


سرمقاله: کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعی

دوره 17، شماره 44، آبان 1395

زهره عباسی


سرمقاله: اهمیت آموزش حرفه ای

دوره 17، شماره 43، اردیبهشت 1395

رقیه دهستانی؛ زهره عباسی


سرمقاله: سالن های مطالعه برای دانشجویان

دوره 16، شماره 42، دی 1394

زهره عباسی


سرمقاله: اهمیت واحد علم سنجی در دانشگاه

دوره 16، شماره 40، تیر 1394

زهره عباسی


به جای سرمقاله: مفهوم تغییر

دوره 14، شماره 37، تیر 1392

زهره عباسی


سرمقاله: کتابخانه های دانشگاهی

دوره 14، شماره 36، اردیبهشت 1392

زهره عباسی


مزایای تمرکز منابع در کتابخانه مرکزی

دوره 14، شماره 36، اردیبهشت 1392

زهره عباسی


سرمقاله: یادگیری و آموزش

دوره 13، شماره 35، خرداد 1391

زهره عباسی


سرمقاله: دانش سازمانی

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

زهره عباسی


سرمقاله: جامعه اطلاعاتی

دوره 11، شماره 33، آذر 1389

زهره عباسی


سخن آغازین

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

زهره عباسی


غواصی در اعماق وب

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

زهره عباسی


سرمقاله: کتابدار مرجع

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

زهره عباسی