مزایای تمرکز منابع در کتابخانه مرکزی

نویسنده

چکیده

از مزایای متمرکز سازی منابع در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی
1 -به دلیل انحصاری بودن این مدارک در کل کشور، مراجعین خارج از دانشگاه از مراجعه به دانشکده ها و واحدهای گوناگون بی نیاز بوده و تنها به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه به عنوان یک مرکز واحد مراجعه می نمایند.

موضوعات


CAPTCHA Image