اعضای هیات تحریریه

پریوش ایمان طلب    

مسئول بخش سفارشات       کارشناسی کتابداری پزشکی تلفن تماس:  38806510   ایمیل: cent-acquisition@um.ac.ir           imantalab@um.ac.ir

فاطمه ذاکری فرد   

تسویه حساب پایان نامه ها   کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806547 ایمیل: thesis@um.ac.ir  

زهره عباسی   

 رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی    دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806504 ایمیل:abassi@um.ac.ir   

محبوبه فراشباشی آستانه    

مدیر داخلی نشریه    دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806553 ایمیل: astaneh@um.ac.ir    

هادی هراتی

مسؤول امور عمومی  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806502 ایمیل:     harati-haindexum.ac.ir