داوران

پریوش ایمان طلب    

مسئول بخش سفارشات       کارشناسی کتابداری پزشکی تلفن تماس:  38806510   ایمیل: cent-acquisition@um.ac.ir           imantalab@um.ac.ir

فاطمه ذاکری فرد   

کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها - تسویه حساب پایان نامه ها       کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806547 ایمیل: thesis@um.ac.ir

محمد جعفر طلایی    

مسئول بخش امانت          کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806541  ایمیل:talaee@ferdowsi.um.ac.ir

زهره عباسی   

 رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی    دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806504    ایمیل:abassi@um.ac.ir   

محبوبه فراشباشی آستانه    

مدیر داخلی نشریه          دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی          تلفن تماس: 38806553          ایمیل: astaneh@um.ac.ir