اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر زهره عباسی
سردبیر: دکتر زهره عباسی
شاپا چاپی: ۱۶۸۴-۷۹۸۹
تلفن: ۳۸۸۰۶۵۵۳
فکس: 38807088
ناشر: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد