لطفا یادداشت، مقالات و مطالب خود را با ثبت نام در سامانه نشریات به نشریه ما ارسال نمایید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی