سرمقاله: کتابخانه های دانشگاهی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

کتابخانه های دانشگاهی از مهمترین ارکان محیط علمی و دانشگاهی به شمار می روند. هدفها و رسالت آنها در راستای
تحقق هدفها و رسالت دانشگاهها است. فلسفه وجودی کتابخانه های دانشگاهی ارائه خدمت به اعضای هیأت علمی و
دانشجویان در انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان است.

موضوعات


CAPTCHA Image