سرمقاله: اهمیت آموزش حرفه ای

سخن سردبیر

نویسندگان

چکیده

در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در سازمانها و نهادها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکارناپذیر پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات، تکنیک ها و روشهای جدیدی وارد عرصه محیط کار
شود، لذا برای ادامه حیات حرفه ای باید آن را آموخت و روشها و فرآیندهای قدیمی را که کارآیی ندارند، کنار نهاد.

CAPTCHA Image