به جای سرمقاله؛ نسل جدید کتابداران: مهارت ها و شایستگی های کلیدی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

نوآوریهای فنّاورانه از جمله دیجیتال سازی، نشر الکترونیک، وب 2 ،کتابخانه 2 ،آر اس اس، وبلاگها، ویکیها، پادکستها، ماشاپها، تک گذاری، فولکسونومی ها، و ... نشان دهنده عبور کتابخانه از محیط چاپی به محیط الکترونیکی است. سرعت تحولات به حدی است که محیط فعالیتها و خدمات کتابخانه ای برای کتابداران به کلی تغییر کرده است.

موضوعات


CAPTCHA Image