سرمقاله: کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

فناوری های اطلاعاتی پیشرفته، طبیعت فیزیکی جهانی که ما در آن زندگی می کنیم را تغییر داده است، اصل دسترسی به اطلاعات به
عنوان عنصر کلیدی در فرآیند پیشرفت جامعه مطرح است. نویسندگانی نظیر تافلر در کتاب موج سوم عقیده دارند که فناوری می تواند
یک رابطه مثبت بین شهروندان و اداره کنندگان جامعه ایجاد کند.

موضوعات


CAPTCHA Image