اهمیت پژوهش در حرفه کتابداری

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

متخصصان حرفه کتابداری و کتابداران برای
تصمیم گیری و بهبود عملکرد انواع روش های تحقیق را به
کار می برند. پژوهش به معنای گسترده می تواند چنین
تعریف شود: "مطالعه دقیق، نظام یافته و همراه با پشتکار و
نیز بررسی دقیق در برخی حوزه های دانش به شرطی که
منجر به کشف و یا ایجاد واقعیتها و یا اصولی شود".

CAPTCHA Image