سرمقاله: دیجیتال کردن برخی از منابع و خدمات یک ضرورت

نویسنده

ریاست

چکیده

بخش پایان نامه های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با داشتن بیش از 2222 پایان نامه مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری یکی از بخشهای فعال و پویای کتابخانه به شمار می رود. کلیه پایان نامه های دفاع شده در دانشکده های مختلف دانشگاه
فردوسی مشهد در این بخش گردآوری و نگهداری می شود. از فعالیتهای ویژه این بخش در سال 1395 مجهز نمودن بخش پایاننامه ها
به 15 کامپیوتر و الکترونیکی نمودن ارائه خدمات پایان نامه ها بود.

موضوعات


CAPTCHA Image