گام های برداشته شده در راستای امکان سنجی تجمیع کتابخانه های دانشگاه

نویسنده

چکیده

قبل از پایان یافتن عملیات ساختمان، بررسی های مختلفی در راستای امکان سنجی و چگونگـی اجـرای فرآیند تجمیع صورت گرفت که گزارشهای مـربـوط به هر مرحله به طور مفصـل بـه اطـلاع مـعـاونـت پژوهشی رسید. در ادامه به برخی از این فعالـیـت هـا
اشاره می شود.

موضوعات


CAPTCHA Image