تغییر در ساختار

سخن سردبیر

نویسنده

ریاست

چکیده

نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی از سال 1380
تاکنون با سیاست انتشار مقاله ها و تجربیات کاربردی کتابداران
دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. به اطلاع علاقه مندان
به این نشریه می رساند، این نشریه از شماره آینده با تغییر رویکرد
انتشار و با هدف استفاده از دانش طیف بزرگتری از نویسندگان
سیاست جدیدی را در انتشار آثار نویسندگان اتخاذ کرده است،
که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

موضوعات


CAPTCHA Image