سرمقاله: اهمیت منابع چاپی مرجع

سخن سردبیر

نویسنده

ریاست

چکیده

مفهوم خدمات مرجع که گاهی از آن به عنوان »خدمات
مرجع و اطلاع رسانی« یادمی شود، یاری رسانی به استفاده کننده
به منظور دستیابی به اطلاعات است. هستة اصلی فعالیتهای
تخصصی کتابداری و اطلاع سانی را فراهم آوردن چنین
خدماتی تشکیل می دهد.

موضوعات


CAPTCHA Image