به جای سرمقاله: مفهوم تغییر

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

در حال حاضر همه ی انواع کتابخانه ها دستخوش تغییرات ماهوی در نوع کار و نیز چگونگی انجـام آن شده اند و این امر مورد توافق همگان است. وقـتی از استحاله کتابخانه ها صحبت می شود منظور چیـست؟ به طور قطع منظور این نیست که دستخوش تغییرات
کمی شده اند بلکه تغییرات کیفـی مـدنظـر اسـت. در واقع منظور تغییرات اساسی در طبیعت آن چه انجام می دهیم و نیز چگونگی انجـام آن اسـت. بـه عنـوان مثـال، رشـد فزاینـده ای در اسـتفاده از کتـابهـای الکترونیکی و یا سایر محتواهـای دیجیتـال مـشاهده می شود، این امر در خدمات کتابخانه ای دو دهه اخیر به خوبی قابل مشاهده است.

موضوعات


CAPTCHA Image