سرمقاله: سالن های مطالعه برای دانشجویان

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

بر اساس استاندارد فضاهای کتابخانه، فضای مطالعه برای 25 %دانشجویان و به ازای هر دانشجو 2/5 متر مربع در نظر گرفته می شود. بنابراین، تأمین سالن مطالعه با فضایی که جوابگوی نیاز دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه باشد، همواره یکی از دغدغه های مهم و اصلی کتابخانه ها است. در سال 1391 که تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت و منابع کتابخانه ای از 11 دانشکده به
کتابخانه مرکزی منتقل شد، فضاهای کتابخانه ای در دانشکده ها به فضاهای مطالعه اختصاص یافت.

موضوعات


CAPTCHA Image