سرمقاله: دانش سازمانی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

مسئله مورد توجه در زمینه دانش سازمانی بحث مدیریت کردن دانش به عنوان سرمایه سازمان است. 

موضوعات


CAPTCHA Image