دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1379، صفحه 1-15