دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد و شهریور 1379، صفحه 1-14