«منابع‌ مرجع‌ جدید در کتابخانه‌های دانشگاه‌»

نویسنده

چکیده

فارسی‌:
1) فرهنگ‌ دانش‌شناسی‌/ محمدرضا محمدی‌فر.- تهران‌: وزارت‌ ارشاد اسلامی‌، 1378.

(کتابخانه‌ مرکزی‌) 4ف‌  3م‌/  123  Q
فهرس‌ مکتبه‌العرفان‌ (العامها الثامن‌ و العشرین‌)/ ابراهیم‌ زین‌ عاصی‌.- بیروت‌:مکتبه‌العرفان‌، 1379. (ادبیات‌) 9ز 2ل‌/  464  Z3) فرهنگ‌ کتاب‌: فارسی‌، انگلیسی‌، آلمانی‌؛ همراه‌ با گنجواژه‌های‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ /علیرضا پورممتاز.- تهران‌: وزارت‌    فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات‌، 1377.(کتابخانه‌ مرکزی‌) 1377 4ف‌ 9پ‌/ 282 Z

CAPTCHA Image