دسترسی به‌ 35 پایگاه‌ اطلاعات‌ علمی از طریق‌ شبکه‌ کتابخانه‌ مرکزی (راهنمای استفاده‌ از برج‌ دیسکهای‌ فشرده نوری)

نویسنده

چکیده

برج‌ دیسکهای‌ فشردة‌ نوری‌ "CD-TOWER" موجود در کتابخانة‌ مرکزی‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد در حال‌ حاضر 35 درایو فعال‌ دارد. در درون‌ هر درایو یک‌ دیسک‌ فشردة‌ نوری‌(CD) قرار گرفته‌ است‌. بیشتر این‌ دیسکها را پایگاههای‌ اطلاعاتی‌ ، مثل‌ نمایه‌نامه‌ها،چکیده‌نامه‌ها و نمایة‌ بانکهای‌ تمام‌ متن‌ در موضوعهای‌ مختلف‌ تشکیل‌ می‌دهد. اهمیت‌ این‌ برج‌در فراهم‌آوری‌ امکان‌ دسترسی‌ و استفاده‌ همزمان‌ چندین‌ نفر به‌ یک‌ بانک‌ واحد می‌باشد،بطوریکه‌ از نظر تعداد کاربران‌ و زمان‌ استفاده‌ محدودیتی‌ وجود ندارد.

CAPTCHA Image