خودآموزی و مطالعه‌ مستقل‌: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بهره‌گیری از محیط‌ اطلاعاتی و شرایط‌ جدید

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

جامعه‌ امروز، بویژه‌ در بخش‌ آموزش‌ عالی‌، با دنیای‌ پرتحولی‌ روبروست‌. همه‌ زمینه‌های‌زندگی‌ و کار، از جمله‌ فعالیتهای‌ دانشگاهی‌ به‌ سرعت‌ در حال‌ پیشرفت‌ و تغییر است‌. در این‌شرایط‌، نظامهای‌ آموزش‌ عالی‌ بر آن‌ شده‌اند تا با فراهم‌ ساختن‌ امکانات‌ خودآموزی‌ و مطالعه ‌مستقل‌ نیاز قشر وسیعی‌ از کارکنان‌ خود و دانشجویان‌ را در جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و مهارتهای‌تخصصی‌ برآورده‌ سازند.

CAPTCHA Image