دوره و شماره: دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 1-38 
پردازش ابری و کتابخانه

صفحه 17-23

آزاده صالح آبادی؛ زهرا قدمگاهی


رسانه‌های اجتماعی

صفحه 27-32

شهناز غلامحسین نژاد