نویسنده = محبوبه فراشباشی آستانه
دانشنامه علوم و فناوری های پلیمری

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دانشنامه مواد زیست- پلیمری و پلیمرهای زیست پزشکی

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دایره المعارف لاتین 9 جلدی علوم اجتماعی

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دانشنامه فناوری و علم اطلاعات

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دانشنامه فلسفه

دوره 17، شماره 44، آبان 1395

محبوبه فراشباشی آستانه


دایره المعارف 9 جلدی لاتین علوم اجتماعی

دوره 16، شماره 41، آبان 1394

محبوبه فراشباشی آستانه