دانشنامه فناوری و علم اطلاعات

نویسنده

چکیده

دانشنامه فناوری و علم اطالعات، اثر 10 جلدی است که در سال 2015 توسط انتشارات Science Information
Reference یا Global IGI به ویرایش سوم رسیده است. سر ویراستار این اثر دکتر مهدی خسروپور )دکتری مدیریت
بازرگانی از دانشگاه نووا فلوریدا (می باشد. دکتر خسروپور پیشگفتار این اثر را با شرح جامعی از تحولات فناوری و تاثیر آن بر
زندگی امروز آغاز کرده است. سپس ادعا می کند که ویرایش سوم این دانشنامه تمامی موضوعات جدید مرتبط با فناوری و
پژوهش های جاری مرتبط با مباحث فناورانه، سازمانی و مدیریتی و نیز چالشها، گرایشها و کاربردهای فناوریهای
اطلاعاتی را در سازمانهای مدرن آورده است.

موضوعات


CAPTCHA Image