نویسنده = یزدان منصوریان
شیوه استناد به منابع اینترنتی

دوره 2، شماره 6، خرداد و تیر 1380

یزدان منصوریان


شبکه‌ رزنت‌ و اطلاعات‌ علمی دسترس‌پذیر از طریق‌ آن‌

دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1380

یزدان منصوریان


آشنایی‌ با برخی واژه‌های اینترنت‌

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1379

یزدان منصوریان


معرفی سایت اینترنتی کتابخانه مرکزی (قسمت دوم)

دوره 1، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

یزدان منصوریان


دایره المعارف های اینترنتی

دوره 1، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

یزدان منصوریان