شبکه‌ رزنت‌ و اطلاعات‌ علمی دسترس‌پذیر از طریق‌ آن‌

نویسنده

چکیده

دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ علمی‌ به‌ صورت‌ پیوسته‌ (on-line) از جمله‌ راهکارهایی‌ است‌ که امروزه‌ در کتابخانه‌های‌ جهان‌ مورد توجه‌ می‌باشد. بسیاری‌ از پایگاههای‌ اطلاعاتی‌ که‌ زمانی‌چاپی‌ و بعد به‌ صورت‌ دیسک‌ فشردة‌ نوری‌ منتشر می‌شدند، در حال‌ حاضر بیشتر به‌ شکل پیوسته‌ دسترس‌پذیرند. اتصال‌ به‌ بعضی‌ از معروفترین‌ پایگاهها برای‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ ازطریق‌ شرکت‌ رزنت‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

CAPTCHA Image