نویسنده = مریم مرادیخواه
ترویج اینترنت در دانشگاهها

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

مریم مرادیخواه


شادابی حرفه ای

دوره 15، شماره 38، اردیبهشت 1393

مریم مرادیخواه


معرفی پایگاه های اینترنتی علوم و صنایع غذایی

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

مریم مرادیخواه


روش های ساده برای مقابله با استرس در محل کار

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

مریم مرادیخواه


معرفی چند سایت مناسب در زمینه تغذیه، افزایش و کاهش وزن

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

مریم مرادیخواه