شادابی حرفه ای

نویسنده

چکیده

شغل ها مفهوم مهم تری از دریافت حقوق دارند و ما صرفاً برای حقوق گرفتن کار نمی کنیم. مهمترین مسأله قابل توجه این است
که وقتی در محیط کارمان خوشحال نیستیم در خانه هم احساس رضایت نمی کنیم و وقتی کارمان را دوست داریم ناخودآگاه آن
احساس را خارج از محیط کار به اطرافیان مان منتقل می کنیم.

موضوعات


CAPTCHA Image