ترویج اینترنت در دانشگاهها

همکاران

نویسنده

فهرستنویس

چکیده

تحولات شگرفی که در حوزه اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر روی داده، به بروز تحولاتی بنیادین در
بخشهای مختلف حیات بشری رهنمون شده، وجه عمده این تحولات البته در حوزه فناوری هاست؛ اما اثرات
آن بخشهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی را در برمی گیرد.

موضوعات


CAPTCHA Image