نویسنده = زهرا قدمگاهی
پردازش ابری و کتابخانه

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 17-23

آزاده صالح آبادی؛ زهرا قدمگاهی


انتخاب کتاب های خوب برای کودکان

دوره 15، شماره 39، دی 1393

زهرا قدمگاهی


خدمات کتابخانه برای کودکان

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

زهرا قدمگاهی


ارگونومی در کتابخانه ها

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

زهرا قدمگاهی