انتخاب کتاب های خوب برای کودکان

نویسنده

چکیده

کتاب خواندن والدین باعث رشد و تکامل ذهنی و رفتاری کودکان می شود. خوب است فرهنگ کتاب خواندن را در خود و کودکمان گسترش دهیم و با آگاهی بیشتر درباره نوع کتاب و تناسب آن با سن فرزندمان تصمیم گیری کنیم.

موضوعات


CAPTCHA Image