موضوعات = پایگاه های اطلاعاتی
پایگاه شیمی Reaxys : معرفی و ویژگی ها

دوره 13، شماره 35، خرداد 1391

رقیه دهستانی


سایت های اطلاع رسانی مرتبط با صنعت بسته بندی

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

معصومه صالحفر


معرفی پایگاه های اینترنتی علوم و صنایع غذایی

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

مریم مرادیخواه


معرفی پایگاه اطلاع رسانی تبیان

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

اکرم سلمانی


معرفی پایگاه E-print Network

دوره 9، شماره 28، 1387

اکرم سلمانی


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

لادن قزلی


معرفی انواع پایگاه های اطلاعاتی در حوزه هنر

دوره 6، شماره 22، مهر و آبان 1384

معصومه صالحفر


معرفی چند پایگاه تمام متن رایگان در اینترنت

دوره 4، شماره 16، فروردین و اردیبهشت 1382

زهره عباسی