پایگاه شیمی Reaxys : معرفی و ویژگی ها

نویسنده

چکیده

Reaxys یک پایگاه شیمی وب - پایه می باشد که برای محققان امکان جستجو در حوزه شیمی و علوم وابـسته را فـراهم مـی آورد. ایـن پایگـاه بـا انجـام جستجوهایی منسجم بـه منظـور کـشف واکنـشها و مواد شیمیایی بـا طراحـی سـنتز و منبـع شـیمیایی طراحی شده است. این پایگاه بـه دانـشمندان شـیمی زمان بیشتری برای خلاقیت و ابتکار می دهد و آنها را قادر می سازد تا در دنیای رقابـت بـرای رسـیدن بـه اهداف خود پیشگام باشند. تعامل در ایـن پایگـاه بـا دقت بسیار طراحی و برنامـه ریـزی شـده اسـت تـا استفاده پذیری بالایی داشته باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image