نویسنده = مهری پریرخ
سایت کتابخانه ها: دروازه هائی به اطلاعات و دانش

دوره 3، شماره 15، بهمن و اسفند 1381

مهری پریرخ


از آموزش چه انتظاری داریم؟

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

مهری پریرخ


اطلاعاتی پیرامون ارتقای مهارتهای تدریس و کیفیت آموزش عالی

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

نفیسه دری فر؛ مهری پریرخ


"تازه های اطلاع رسانی و مهارتهای اطلاع یابی" دوساله شد

دوره 3، شماره 10، فروردین و اردیبهشت 1381

مهری پریرخ