نویسنده = معصومه صالحفر
آشنایی با قابلیت های گوگل درایو

دوره 15، شماره 38، اردیبهشت 1393

معصومه صالحفر


سایت های اطلاع رسانی مرتبط با صنعت بسته بندی

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

معصومه صالحفر


فناوری نانو در علوم پزشکی و مهندسی

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

معصومه صالحفر


ترفندهایی برای افزایش ترافیک صفحات وب

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

معصومه صالحفر


معرفی انواع پایگاه های اطلاعاتی در حوزه هنر

دوره 6، شماره 22، مهر و آبان 1384

معصومه صالحفر


با برخی از راهنماها و فهرستهای منابع مرجع چاپی آشنا شوید

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

معصومه صالحفر