کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه هوشمند

نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسنده

کارشناس تامین منابع علمی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
هوش مصنوعی به یکی از نیروهای محرکه اصلی برای توسعه جامعه مدرن تبدیل شده است و همچنین نشاطی نو را در جریان توسعه کتابخانه‏های هوشمند ایجاد کرده است. این مقاله به تشریح وضعیت بنیادین کتابخانه هوشمند و هوش مصنوعی پرداخته، کاربرد هوش مصنوعی را در زمینه کتابخانه هوشمند تحلیل نموده و ارزش کاربرد هوش مصنوعی در خدمات کتابخانه‏ای را نشان داده است.. هوش مصنوعی به طور گسترده در توسعه کتابخانه‏های هوشمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image