سایت‌ New Jour دروازه‌ای به‌ دنیای مجلات‌ الکترونیکی و چکیده‌ مقالات‌

نویسنده

چکیده

بهترین‌ راه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مجلات‌ الکترونیکی‌، شناسایی‌ و استفاده‌ از سایتهایی‌ است‌ که‌در واقع‌ حکم‌ راهنما و دروازه‌ ورود به‌ اطلاعات‌ را دارند. بسیاری‌ از سایتها، انواع‌ مجلات‌الکترونیکی‌ را معرفی‌ نموده‌ و راه‌ دسترسی‌ به‌ آنها را فراهم‌ می‌کنند. استفاده‌ از برخی‌ مجلات‌الکترونیکی‌ در اینترنت‌، نیازمند داشتن‌ نام‌ کاربر (User name) و گذر واژه‌ (Password) است‌ وتنها با پرداخت‌ هزینة‌ اشتراک‌ می‌توان‌ به‌ آنها دسترسی‌ یافت‌. در عین‌ حال‌، برخی‌ از سایتها راه‌دسترسی‌ به‌ فهرست‌ مندرجات‌ و چکیده‌ مقالات‌ موجود در مجلات‌ الکترونیکی‌ را "بطوررایگان‌" فراهم‌ می‌نمایند. برخی‌ نیز مجلات‌ را به‌ طور رایگان‌ بر روی‌ اینترنت‌ قرار داده‌ و هزینه‌ای‌بابت‌ مقالات‌ تمام‌متن‌ دریافت‌ نمی‌کنند.

CAPTCHA Image