در وقت‌ خود صرفه‌جویی کنید: چگونه‌ می توان‌ چندین‌ صفحه‌ یا سایت‌ وب‌ را بطور همزمان‌ فراخوانی و جستجو کرد؟

نویسنده

چکیده

بسیاری‌ از اوقات‌ اتفاِق می‌افتد که‌ در محیط‌ وب‌ مایلید برای‌ استفادة‌ بهتر از وقت‌ خود،چندین‌ صفحه‌ یا سایت‌ وب‌ را با هم‌ فراخوانی‌ و جستجو کنید. این‌ امر در مرورگرهای‌ وب‌، یعنی‌Netscape و Explorer Internet براحتی‌ امکان‌پذیر است‌. در نتسکیپ‌، ابتدا از نوار بالای‌صفحه‌، گزینه‌ File را باز نموده‌ و بعد New را انتخاب‌ کنید. پنجرة‌ دیگری‌ باز می‌شود که‌ اولین‌گزینه‌ آن‌ یعنی‌ Navigator Windows را برگزینید. با این‌ عمل‌، صفحة‌ جدیدی‌ از مرورگربازمی‌شود که‌ می‌توانید در خانه‌ Location یاgo، نشانی‌ سایت‌ مورد نظر خود را تایپ‌ کنید. و کلیدEnter را بزنید. به‌ همین‌ ترتیب‌، می‌توانید به‌ تعداد سایتهایی‌ که‌ مورد نیاز شماست‌، صفحة‌جدید در مرورگر باز نمایید. مزیتی‌ که‌ استفادة‌ همزمان‌ چندین‌ پنجره‌ دارد، این‌ است‌ که‌ به‌اطلاعات‌ و منابع‌ موجود در صفحات‌ گوناگون‌ وب‌ به‌ طور همزمان‌ دسترسی‌ خواهید داشت‌.همچنین‌، گاهی‌ اوقات‌ می‌خواهید در یک‌ صفحة‌ وب‌، پیوندهای‌ فرامتنی‌ با دیگر صفحات‌ یاسایتها را با اشاره‌ ماوس‌ فعال‌ کرده‌ و آن‌ سایتها را بازیابی‌ کنید. در این‌ حالت‌، هنگامی‌ که‌ نشانه‌"پنجـه‌" ظاهـر مـی‌شـود، کافـی‌ است‌ "کلیـد سمـت‌ راسـت‌" مـاوس‌ را فشـار داده‌ و گزینـه‌open in new را انتخاب‌ کنید. صفحة‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در پنجرة‌ دیگری‌ فراخوانی‌ می‌شود. این‌ کاررا می‌توان‌ برای‌ دیگر پیوندها فرامتنی‌ موجود در یک‌ صفحه‌ انجام‌ داد و صفحات‌ یا سایتهای‌مربوط‌ به‌ هر یک‌ از آنها را در صفحة‌ مجزایی‌ مشاهده‌ نمود.

CAPTCHA Image