آشنایی با برخی از منابع‌ چاپی والکترونیکی در زمینه‌ نقد ادبی

نویسنده

چکیده

نقد ادبی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از زمینه‌های‌ مطالعات‌ ادبی‌، در ادبیات‌ کشورهای‌ مختلف‌، جایگاه‌ویژه‌ای‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. هدف‌ کلی‌ از نقد، تحلیل‌، تشریح‌ و ارزیابی‌ اثر به‌ منظورغنی‌ ساختن‌ فهم‌ و درک‌ خواننده‌ از آن‌ اثر است‌. مطالعه‌ نقد یک‌ اثر، خواننده‌ را با دیدگاهها وعقاید نویسنده‌ بیشتر آشنا نموده‌ و به‌ رشد و تحول‌ فکری‌ وی‌ کمک‌ می‌کند. نقد ادبی‌، معمولاًیک‌ دورة‌ زمانی‌ خاص‌ و یا نوع‌ خاصی‌ از نوشته‌ها را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. پیش‌ از شروع‌جستجوی‌ نقد یک‌ اثر، لازم‌ است‌ ابتدا اطلاعاتی‌ پایه‌ دربارة‌ نویسنده‌، ملیت‌، سبک‌ نگارش‌ و نوع‌نوشته‌های‌ وی‌ (رمان‌، داستان‌ کوتاه‌، درام‌، شعر و...) و نیز دوره‌ای‌ که‌ می‌زیسته‌ است‌، بدست‌آورد. دایره‌المعارفهای‌ عمومی‌ می‌تواند کمک‌ مؤثری‌ در این‌ زمینه‌ باشد. همچنین‌ منابع‌ چاپی‌نظیر British Writers, American Writers ,Contemporary Authors می‌تواند اطلاعات‌مفیدی‌ دربارة‌ نویسندگان‌ در اختیار قرار دهد. منابع‌ مفیدی‌ نیز در "وب‌" دربارة‌ نقد آثار نویسندگان‌قابل‌ دسترس‌ است‌. اما این‌ مسأله‌ را نباید فراموش‌ کرد که‌ در حال‌ حاضر منابع‌ عمده‌ و معتبر نقدادبی‌ بیشتر به‌ صورت‌ چاپی‌ در اختیار می‌باشد. از جمله‌ ناشران‌ معتبری‌ که‌ در این‌ زمینه‌ فعال‌هستند Gale Group می‌باشد.

CAPTCHA Image