دستیابی به‌ اطلاعات‌ کنفرانسها در اینترنت

نویسنده

چکیده

کنفرانسها، کنگره‌ها و سمینارها و بطور کلی‌ همایشها یکی‌ از راههای‌ مناسب‌ برای‌ تبادل ‌اطلاعات‌ و تجربه‌ها میان‌ اعضای‌ یک‌ یا چند حرفه‌ در سطح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌می‌باشد. با جستجو در سایتهای‌ مربوط‌ به‌ کنفرانسها، چه‌ در یک‌ حوزه‌ تخصصی‌ و چه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌، نه‌ تنها می‌توان‌ از موضوع ‌/ زمان ‌/ مکان / امکانات‌ و هزینه‌های‌ کنفرانس‌ مطلع شد، بلکه‌ حتی‌ می‌توان‌ با مکاتبه‌ الکترونیک‌ (e-mail) اقدام‌ به‌ ثبت‌ نام‌ نمود، محل‌ اقامت‌ رزرو کرد و از اطلاعات‌ و راهنمایی های‌ برگزارکنندگان‌ مطلع‌ شد.

CAPTCHA Image