ایران‌ در اینترنت‌: معرفی چند سایت‌ درباره ایران‌

نویسنده

چکیده

با توجه‌ به‌ گستردگی‌ جهانی‌ شبکه‌ اینترنت‌ و وجود سایتهای‌ اطلاعاتی‌ مختلف‌، وجودسایتهای‌ ایرانی‌ را نباید نادیده‌ گرفت‌، به‌ خصوص‌، زمانیکه‌ دنبال‌ اطلاعات‌ خاص‌ در مورد ایران‌هستیم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، می‌توان‌ به‌ net iran اشاره‌ نمود، این‌ سایت‌ که‌ با نشانی‌htpp://www.netiran.com قابل‌ دسترسی‌ می‌باشد و اطلاعات‌ متنوعی‌ در باب‌ موضوعهایی‌ چون‌ هنر، اقتصاد، سیاست‌ و غیره‌ در مورد ایران‌ ارائه‌ می‌دهد. پس‌ از فراخوانی‌ این‌ سایت‌، اگرگزینه‌ clipping و سپس‌ books انتخاب‌ شود، می‌توان‌ سیاهه‌ای‌ از 448 عنوان‌ کتابهای‌ گوناگون ‌را که‌ از سال‌ 1992 تا 2000 در ایران‌ چاپ‌ شده‌ همراه‌ با مشخصات‌ توصیفی‌ و چکیده‌ای‌ از آنها را مشاهده‌ کرد.

CAPTCHA Image