دسترسی بهتر به اطلاعات و دانش با استفاده از دروازه های اطلاعاتی (Gateways) و کتابخانه های مجازی (Virtual Libraries)

نویسنده

چکیده

با توجه به حجم روزافزون اطلاعات در اینترنت، ...

CAPTCHA Image