سرمقاله: هفته کتاب، رخدادی ملی برای توسعه و ترویج مطالعه

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

کتاب، به منزله یکی از مهم ترین رسانه های ثبت و انتقال اندیشه و دانش همواره از جایگاه والایی در تمدن دانش بشری برخوردار بوده است. ...

CAPTCHA Image