سرمقاله: درباره پژوهش

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

حرفه کتابداری و اطلاع رسانی به اندازه حرفه های دیگر نظیر حرفه های پزشکی و آموزشی به امور پژوهشی نپرداخته است. 

موضوعات


CAPTCHA Image