RFID چیست؟

نویسنده

چکیده

RFID روش نوینی است که برای شناسایی و ردیابی اجسام توسط امواج رادیویی بکار می رود. 

موضوعات


CAPTCHA Image