معرفی "تاریخ نگارش های عربی" یا فهرست مشترک جهانی نسخه های خطی عربی

نویسنده

چکیده

تاریخ نگارش های عربی تألیف فواد سزگین به ترجمه، تدوین و آماده سازی مؤسسه نشر فهرستگان باهمکاری خانه کتاب منتشر شده است.

موضوعات


CAPTCHA Image