شاخص های اعتبارسنجی مجله های علمی

نویسنده

چکیده

معیارهای انتخاب مجله همواره موضوعی پرحرف و حدیث در کتابخانه ها و مراکز پژوهشی است.

موضوعات


CAPTCHA Image