سرمقاله: سواد اطلاعاتی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

سواد اطلاعاتی یکی از ملزومات جنبش نرم افزاری است که می تواند علاوه برافزایش آگاهی های عمومی و رضایت فردی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع نیز نقش موثری ایفا کند.

موضوعات


CAPTCHA Image