مجله های الکترونیکی خریداری شده جدید چه موضوعاتی را پوشش می دهند؟

نویسنده

چکیده

اطلاع رسانی صحیح و معرفی منابع قابل دسترسی یکی از اهداف و رسالت های کتابخانه است و کتابداران متخصص به خوبی به اهمیت آن آگاهند. 

موضوعات


CAPTCHA Image